Mökin vuokrausehdot

Käytämme maaseutumatkoja koskevia sopimusehtoja, jotka löytyvät kokonaisuudessaan vuokrausehtojen lopusta. Ensin tiivistelmä tärkeimmistä ehdoista ja ohjeista. 


Varaaminen ja maksaminen

 • Asiakas voi suorittaa varauksen sähköpostitse tai puhelimitse. 
 • Asiakkaalle lähetetään sähköpostilla varausvahvistus, jossa on omistajan nimi- ja osoitetiedot, lomakohteen osoitetiedot, ajo-ohjeet ja erillisenä sähköpostina lasku/-t vuokran maksua varten. 
 • Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun eräpäivään mennessä. 
 • Mikäli varaus tehdään myöhemmin kuin 28 vuorokautta ennen loman alkua, ei ennakkomaksua peritä erikseen, vaan koko summa on maksettava yhdellä kertaa eräpäivään mennessä.
 • Loppusuoritus tapahtuu viimeistään 28 vuorokautta ennen loman alkua.
 • Peruutustilanteissa 20 €:n toimitusmaksua ei palauteta.Oleskelu lomakohteessa

 • Omistaja luovuttaa avaimet asiakkaalle ilmoitetussa paikassa sovittuna ajankohtana.
 • Lähdettäessä mökki on kalusteineen ja varusteineen siinä kunnossa kuin se oli avaimia vastaanotettaessa.
 • Mökki on asiakkaan käytössä viikkovarauksissa tulopäivästä klo 16.00 lähtöpäivään klo 12.00.
 • Viikonloppuvarauksissa mökki on käytettävissä perjantai-illasta klo 16.00 sunnuntai-iltaan klo 16.00. Tai molemmissa tapauksissa sopimuksen mukaan.
 • Mökki vuokrataan kalustettuna. Keittiö- ja ruokailuastiat, ruokailuvälineet, patjat, peitot ja tyynyt, wc- paperi, saippua ja siivousaineet kuuluvat vuokraan. Vuokra ei sisällä hygieniatarvikkeita.
 • Sängyissä ei saa nukkua ilman liinavaatteita. Asiakas tuo mukanaan omat liinavaatteet ja pyyheliinat tai varaa ne maksullisena lisäpalveluna 12 €/hlö.
 • Asiakas vastaa siivouksesta loman aikana ja suorittaa loppusiivouksen loman päätteeksi. Etukäteen voi varata lisäpalveluna loppusiivouksen. Mikäli mökin omistaja joutuu siivoamaan mökin, hänellä on oikeus periä hinnaston mukainen loppusiivousmaksu 150 €.
 • Sähköauton TYPE2 latausaseman käyttö 30 €/vko. Lyhyemmät oleskeluajat: tulopäivä 12 € ja lisäpäivät 3 €/pvä.
 • Nurmikon ajamisesta vastaa omistaja.
 • Vuokrajakson aikana omistaja huolehtii lumitöistä lingottavien kulkuväylien osalta. Vuokralainen vastaa kuistien, portaiden, ovien edustojen ja polkujen puhdistamisesta ja liikkuu niillä omalla vastuullaan.


HUOMIOITAVAA

 • Mökkiä ja sen ympäristöä saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on etukäteen sovittu.
 • Asuntovaunun ja -auton sekä teltan käyttö mökillä on sovittava erikseen.
 • Naapurit on huomioitava klo 22–07 välisenä aikana, sillä ääni kantautuu järven yli helposti.
 • Vuokratun jakson edelleen vuokraus ei ole sallittua ilman vuokranantajan suostumusta.
 • Sisätilat ovat savuttomia. Ulkona on tuhkakuppeja ja sinkkiämpäreitä tupakan tumppeja varten.
 • Avotulen teko alueella on kiellettyä.
 • Lemmikkieläimet ovat sallittuja etukäteen sovittuna. Lisämaksu on 50 €/häntä/vierailu.

  Maaseutumatkoja koskevat sopimusehdot

  Nämä 14.6.2011 hyväksytyt päivitetyt sopimusehdot ovat Matkailun teemaryhmän YTR ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemat.
  1 §. Soveltamisala
  Näitä ehtoja sovelletaan maaseutumatkaa koskevaan sopimukseen, kun maaseutumatkailuyrittäjä tarjoaa yksityiselle asiakkaalle taikka kahden tai useamman asiakkaan ryhmälle maaseutumatkailupalveluja. Ehtoja sovelletaan soveltuvin osin myös silloin, kun maaseutumatkailupalveluja tarjotaan toisille yrityksille tai yhteisöille.
  2 §. Määritelmä
  Maaseutumatkailu palvelulla tarkoitetaan näissä ehdoissa
  a) majoitusta;
  b) majoitusta ja muuta sellaista matkailupalvelusta, joka ei ole kokonaisuuden kannalta oleellinen;
  taikka
  c) yhtä tai useampaa seuraavista ohjelmallisista palveluista; ruokailua, pito-, juhla- ja kokousjärjestelyä, ajanvietto- ja harrastusmahdollisuuden järjestämistä, kuten kalastus-, hiihto-, vaellus-, ratsastus-, kanootti- ja metsäretket sekä palveluihin liittyvää ohjausta, opastusta ja koulutusta. (Valmismatkalain mukaisiin matkapaketteihin sovelletaan valmismatkalakia ja sen nojalla laadittuja yleisiä valmismatkaehtoja.)
  3 §. Sopimuksen syntyminen
  Sopimus syntyy ja nämä ehdot tulevat osapuolia sitoviksi, kun ehdot ovat olleet asiakkaan saatavilla ja hän on sen jälkeen suorittanut vähintään ennakkomaksun.
  4 §. Maksuehdot
  Mikäli palvelu varataan viimeistään 28 vrk ennen sen alkamispäivää, suoritetaan ennakkomaksuna 25 % palvelun kokonaishinnasta 7 vrk:n kuluessa varauksesta, kuitenkin niin, että palvelun koko hinta suoritetaan aina viimeistään 28 vrk ennen palvelun alkamista. Jos varaus tehdään myöhemmin, suoritetaan palvelun koko hinta sitä varattaessa.

  Jos varaus tehdään puhelimitse, maksu (ennakkomaksu tai jos kuluttajan on edellä sanotun mukaisesti maksettava varausta tehdessään palvelun koko hinta) on suoritettava kahden pankkipäivän kuluessa yrittäjän ilmoittamalle tilille. Maksuosoitukseen on merkittävä myös palvelua koskevat tiedot (palvelun kesto, kohde, tuotepaketin nimi) ja yrittäjän mahdollisesti antama varausnumero. Ennen palvelun käyttämistä asiakkaan on esitettävä kuitti tai muu selvitys suoritetusta maksusta.

  Mikäli asiakas ei noudata maksuehtoja, yrittäjällä on oikeus katsoa varaus peruuntuneeksi ja sopimus puretuksi. Yrittäjän on viivytyksettä ilmoitettava asiakkaalle sopimuksen purkautumisesta ja palautettava mahdolliset maksusuoritukset vähennettynä peruutuskuluilla pykälän 5 mukaisesti.
  5 §. Asiakkaan oikeus purkaa sopimus
  Mikäli asiakas tai hänen kanssaan samassa taloudessa elävä läheinen henkilö äkillisesti sairastuu vakavasti, joutuu vakavaan onnettomuuteen tai kuolee, tai häntä kohtaa muu vakava tapahtuma, esimerkiksi merkittävä vahinko omaisuudelle kuten asunnon palo (ylivoimainen este), jonka johdosta olisi kohtuutonta vaatia häntä osallistumaan tuotteeseen/lomaan/matkaan, on asiakkaalla oikeus purkaa sopimus ja saada takaisin palvelusta maksettu hinta vähennettynä toimituskuluilla, joiden määrä on etukäteen ilmoitettu asiakkaalle. Maksuja ei kuitenkaan palauteta, mikäli palvelun käyttäminen on jo aloitettu.

  Esteestä on ilmoitettava viipymättä. Palvelun käyttämisen estävä sairaus, tapaturma tai muu tapahtuma on osoitettava luotettavalla todistuksella.

  Asiakkaan oikeus purkaa sopimus ilman erityistä syytä,
  a) viimeistään 28 päivää ennen palvelun alkamista maksamalla etukäteen ilmoitetut toimituskulut;
  b) myöhemmin kuin 28 päivää mutta viimeistään 14 päivää ennen palvelun alkamista maksamalla 25% palvelun kokonaishinnasta;
  c) myöhemmin kuin 14 päivää, mutta viimeistään 48 tuntia ennen palvelun alkamista maksamalla 50% palvelun kokonaishinnasta.
  Mikäli sopimus puretaan myöhemmin tai asiakas ei ilmoita yrittäjälle ennen palvelun alkamista siitä, ettei hän käytä palvelua, yrittäjällä on oikeus periä palvelun koko hinta.

  Asiakkaan on aina ilmoitettava siitä, ettei hän käytä palvelua tai käyttää oleellisesti sovittua vähemmän, esimerkiksi henkilömäärä tai kestoaika muuttuvat sovitusta. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti tai muutoin olosuhteet huomioiden tarkoituksenmukaisella tavalla yrittäjän ilmoittamaan osoitteeseen. Sopimus katsotaan puretuksi tai muutetuksi sillä hetkellä, kun asiakkaan ilmoitus on saapunut yrittäjälle. Mikäli asiakas osoittaa, että ilmoitus on annettu oikeaan osoitteeseen oikeana ajankohtana, katsotaan ilmoituksen tulleen perille sinä ajankohtana, jolloin sen säännönmukaisesti olisi pitänyt saapua yrittäjälle, vaikka ilmoitus myöhästyisi tai ei tulisi perille.

  Mikäli yrittäjä saa myydyksi peruutetun palvelun kolmannelle, yrittäjä on velvollinen palauttamaan asiakkaalle palvelusta aikaisemmin maksetun hinnan siltä osin kuin se on saatu kolmannelta.
  Yrittäjällä on kuitenkin oikeus vähentää palautettavasta määrästä etukäteen ilmoitetut toimituskulut.
  6 §. Yrittäjän oikeus purkaa sopimus
  Yrittäjällä on oikeus purkaa sopimus tai keskeyttää palvelun suorittaminen, mikäli ylivoimainen este, kuten tulipalo, luonnonmullistus, viranomaisten toimenpide, lakko tai muu näihin verrattava ennalta arvaamaton ja yrittäjästä riippumaton tapahtuma estää tai olennaisesti vaikeuttaa palvelun toteuttamista.

  Jos sopimus puretaan, asiakkaalle on palautettava koko maksettu hinta tai jos palvelun suorittaminen keskeytetään, toteutumatonta osaa vastaava hinta. Yrittäjän on viipymättä ilmoitettava asiakkaalle esteestä, jonka vuoksi palvelua ei toteuteta.
  7 §. Vastuu sopimuksen toteuttamisesta
  Yrittäjä vastaa siitä, että asiakas saa sopimuksen mukaiset palvelut sellaisena kuin ne on markkinoitu tai sellaisena kuin kunkin varauksen osalta on erikseen sovittu.
  8 §. Osapuolten vastuu ja vahingonkorvaukset
  Asiakkaalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka yrittäjän suorituksessa oleva virhe on hänelle aiheuttanut, jos virhe tai vahinko johtuu yrittäjän tai hänen apunaan käyttämän muun elinkeinonharjoittajan huolimattomuudesta. Korvattavia vahinkoja ovat esimerkiksi virheestä asiakkaalla aiheutuneet ylimääräiset menot ja hyödyttömiksi käyneet kulut.

  Yrittäjä ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai muusta ennalta-arvaamattomasta syystä, jota yrittäjä tai hänen apunaan käyttämä elinkeinonharjoittaja ei olisi voinut estää mahdollisimman huolellisesti menetellenkään. Yrittäjän on ilmoitettava asiakkaalle esteestä viipymättä ja pyrittävä toimimaan niin, että asiakkaan kärsimä vahinko jää mahdollisimman pieneksi.

  Asiakkaan on noudatettava palvelun käyttämiseen liittyviä yrittäjän antamia ymmärrettäviä ohjeita, varoituksia ja määräyksiä sekä käytettävä ohjeiden mukaisia turvallisuuteen liittyviä varusteita. Asiakas on vastuussa tahallaan tai huolimattomuudellaan aiheuttamistaan vahingoista, jotka hän tai hänen valvonnassaan oleva alaikäinen aiheuttaa yrittäjälle tai kolmansille osapuolille.

  Asiakas on velvollinen huolehtimaan siitä, että hänellä on palvelun käyttämisen edellyttämät voimassa olevat asiakirjat, kuten passi, viisumi, ajokortti, aseenkantolupa ja tosite kalastuksenhoitomaksusta. Yrittäjä ei ole vastuussa asiakkaan matkalla tarvitsemista vapaaehtoisista vakuutuksista vaan asiakas vastaa itse vakuutusturvastaan ja sen kattavuudesta esim. peruutusturvan osalta.

  Jos asiakas ei käytä kaikkia sovittuja palveluja tai käyttää niitä vain osittain, hänellä ei ole tällä perusteella oikeutta hinnan alennukseen tai maksun palautukseen.
  9 §. Huomautukset ja riitojen ratkaisu
  Asiakas on velvollinen tekemään välittömästi yrittäjälle tai tämän edustajalle huomautuksen mahdollisista puutteista, jotka voidaan korjata jo palvelun käytön aikana.

  Muut mahdolliset huomautukset, joita ei olisi voitu korjata palvelun käytön aikana ja korvausvaatimukset on tehtävä kirjallisesti yrittäjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun virhe havaittiin tai se olisi pitänyt havaita.

  Mikäli asiakas ja yrittäjä eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

  Tervetuloa Kirvesrantaan!